Crònica de la sessió plenària del 8 d'abril del 2020

L'Ajuntament de Vilassar de Mar ha celebrat aquest dimecres 8 d’abril la primera sessió plenària telemàtica a causa de la situació actual derivada pel coronavirus. Els 21 regidors i regidores del plenari s’han reunit per videoconferència, juntament amb la secretària i la interventora municipal.

La sessió ha començat amb les paraules d’agraïment de l’alcalde, Damià del Clot, al personal que ha treballat perquè el ple es pogués fer de forma telemàtica, un agraïment que s’ha estès a la ciutadania per la seva predisposició davant les mesures de restricció adoptades i a tots els grups municipals del plenari per la seva col·laboració durant aquests dies. L’alcalde ha ofert un torn de paraula a tots els grups davant la situació d’excepcionalitat de la crisi del coronavirus. 
Des de Cs s’ha volgut remarcar que les institucions estan funcionant i ha donat un missatge d’esperança davant un temps complicat del qual “ens en sortirem”. Des del PSC s’ha fet un especial agraïment al personal sanitari i ha reiterat el seu oferiment de col·laboració amb el govern perquè ha dit “tots haurem de treballar per combatre les conseqüències socials i econòmiques que deixarà la pandèmia”. Des de Babord, s’ha posat en valor l’onada de solidaritat i el comportament de la ciutadania i s’ha sumat als agraïments a tots els serveis municipals, especialment a Comunicació, Salut i Serveis Socials i a tots els treballadors que estan a primera línia. Des de Junts per Vilassar s’han sumat als agraïments al personal municipal i també a les persones que presten els serveis bàsics, comerços i a la xarxa de voluntariat, encoratjant a tothom que aquest esforç de quedar-se a casa és necessari per a la salut de totes. Des d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, s’ha agraït la responsabilitat que estant tenint els ciutadans i també a l’oposició per la seva col·laboració.

Tot seguit ha començat la sessió pròpiament dita amb l’aprovació de l’acta de la sessió del ple del 20 de febrer. Cal recordar que l’oposició no ha aprovat les darreres actes perquè no incloïen les intervencions de precs i preguntes de l’oposició. L’acta de febrer ha quedat aprovada amb les abstencions de Cs, PSC i Babord, el vot en contra de Junts per Vilassar i els vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar. Per als partits que s’han abstingut es valora la solució adoptada d’incorporar els precs i preguntes en un annex a l’acta sempre i quan la ciutadania el pugui consultar. Per a Junts per Vilassar, que ha votat en contra, la solució adoptada no ha comptat amb l’opinió de l’oposició i segueix sense entendre perquè els precs i preguntes no poden estar dins l’acta. 

Seguidament s’ha donat compte del seguiment del 4t trimestre 2019 de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de les entitats locals d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El regidor d’Hisenda ha explicat que el romanent de tresoreria del 4t trimestre del 2019 és positiu i el deute viu es situa en el 65%.
També s’ha donat compte del decret d’alcaldia corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2019 i del Patronat Municipal d’Escoles Bressol. El regidor d’Hisenda ha explicat que de la liquidació del pressupost els punts bàsics són els següents: el resultat pressupostari és de 3.006.444,53€. El romanent de tresoreria és de 9.527.554€, l’excés de finançament afectat 1.207.684€ i el romanent de crèdits totals 4.576.000€, dels quals 2.274.000€ són no compromesos.
També s’ha donat compte del període mig de pagament a proveïdors, que és de 5,22 dies i del compliment de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini (2021-2023).

Dins la part resolutiva, s’ha aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdits referit a les factures d’exercicis anteriors per import de 625.273,32€. El regidor d’Hisenda ha explicat que corresponien a factures del 2019 que es comptabilitzen al 2020 perquè han arribat tard o estan pendents d’informes tècnics i que un gruix important, 484.188€, corresponien a la indemnització d’una treballadora. El punt s’ha aprovat amb els vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, l’abstenció de Junts per Vilassar i Babord i els vots en contra de Cs i el PSC.

Per a Cs cal evitar que unes factures d’un any passin a l’altre millorant el procediment tècnic. Per al PSC, s’ha convertit en una pràctica habitual i cal fer bé els procediments perquè puguin complir amb el dret de concurrència del proveïdor. “Les presses -ha dit el seu portaveu- no han de ser una excusa”. Per a Babord, entenen que les factures han passat per tots els processos pertinents i que aquest any l’import de facturació que es presentava d’aquesta manera era menor que l’anterior. Des de Junts per Vilassar també entenen que hi ha moments d’urgència que si han de seguir tots els processos de control de la despesa no es podrien dur a terme. 

El punt següent relacionat amb l’anterior, l’aprovació de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit per import de 484.188,63€, s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Cs que s’ha abstingut. El regidor d’Hisenda ha explicat que era per pagar una sentència judicial per indemnitzar una treballadora d’uns fets que van acabar l’any 2012. La sentència és ferma i condemna a l’Ajuntament a una indemnització per tenir treballant com a treballadora municipal a una persona en règim d’autònom. Des de Babord s’ha preguntat al govern si ara hi ha algun cas a l’Ajuntament com el de la sentència. L’alcalde li ha contestat que la sentència és un exemple del que no s’ha de fer en un ajuntament de la qual cal aprendre i que s’estan revisant tots els contractes perquè aquesta situació no es torni a repetir.

El punt vuitè, l’aprovació de la modificació dels tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els requisits bàsics a comprovar adaptats als acords del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics vigents, s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups. Es tracta d’adaptar els procediments del control intern a la normativa legal.
 
El punt novè, l’actualització del conveni-tipus per a l'assumpció de la gestió informatitzada del padró d'habitants (AGIPH) a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, també s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.
 
El punt desè, l’adhesió al conveni de col·laboració (amb addenda) entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya (ARSPCC) i el Gremi de Recuperació de Catalunya (GRC), també s’ha aprovat per unanimitat. L’objecte del conveni és promoure la col·laboració entre les administracions públiques i les empreses fabricants i recuperadores de paper i cartró per fomentar la recollida selectiva i establir un marc estable de comercialització d’aquest material. El regidor de Medi Ambient ha explicat que des de fa anys el paper i el cartró que es recicla es porta a una empresa privada i que en els darrers mesos no retorna diners. El conveni garanteix uns retorns més estables, encara que més petits, que un recuperador privat. Es tracta d’un canvi de proveïdor per optimitzar el retorn econòmic de la recollida de paper i cartró. Tots els grups han destacat que és una bona opció perquè es treballa a nivell comarcal però també han fet una crítica al fet que no s’hagi tractat en la comissió creada per abordar el model de recollida de residus.
 
El punt onzè, l’aprovació de la minuta de conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat i Vilassar de Mar, per a l’organització del Maresmusic 2020 (16a edició), també ha comptat amb el recolzament de tots els grups. Es tracta del certamen per promocionar la música dels joves artistes del Maresme. Enguany Vilassar de Mar serà el municipi organitzador i cada ajuntament participant aportarà al certamen la quantitat de 2.000 €.
 
El punt dotzè, l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la campanya #t’hoestasperdent, per fomentar l’esport femení en els mitjans de comunicació, també s’ha aprovat per unanimitat. Des de Babord i Junts per Vilassar de Mar s’ha lamentat que la moció no inclogués accions concretes a realitzar per donar visibilitat a l’esport femení.

Seguidament es va donar compte dels decrets de l'alcaldia i de la renúncia del regidor del grup municipal de Babord, Pau Arona i Solé. Un punt que ja es va avançar en la darrera plenària amb el comiat del regidor i els agraïments de tots els grups municipals per la seva tasca al plenari.

A la part de precs i preguntes per part de l’oposició:

Des de Cs s’ha tornat a reconèixer el treball de l’Ajuntament en la crisi, en especial la tasca que fa el comitè d’emergència, destacant que s’està treballant de manera proactiva. I ha recordat que l’oposició s’ha ofert per col·laborar en les conseqüències econòmiques i socials que vindran després. Ha dirigit la seva pregunta al regidor d’Ensenyament per saber com s’encara el tema de l’educació a distància i el regidor li ha explicat que estan en contacte amb les direccions dels centres educatius per conèixer les necessitats de l’alumnat que no té possibilitat d’accés i que s’actuarà on faci falta.
Des del PSC han explicat que en aquests moments cal centrar els esforços en la crisi que tenim i que tots els grups municipals han de treballar de forma conjunta per pensar en la recuperació social i econòmica del poble, i aprofitar la Junta de portaveus per fer-ho.
Des de Babord sí que s’han formulat preguntes concretes: sobre l’estat actual de can Gabernet, el govern ha respost que actualment, davant la situació que vindrà derivada del coronavirus, no poden comprometre cap inversió de futur i que donar una resposta seria molt aventurat. Respecte la pregunta sobre quines actuacions s’han fet amb les famílies dels habitatges de promoció pública de les Pinedes per assumir el cost d’aquests mesos des de l’Ajuntament, el regidor d’Hisenda li ha explicat que s’ha fet una moratòria, amb un tràmit molt senzill i oferint Serveis Socials com a tots els ciutadans si tenen necessitat. El regidor d’Hisenda ha afirmat: “no diferenciarem els llogaters de les Pinedes d’altres llogaters de Vilassar de Mar que potser estan en una situació pitjor”. Sobre si el govern havia pensat en fer reducció de sous dels representants de la corporació, l’alcalde ha explicat que al govern no s’havia produït cap debat al respecte però que si hi ha algun grup municipal de l’oposició que vulgui renunciar a les dietes per assistència a ple que ho comuniqui. Respecte a la pregunta sobre la recuperació del Mercat dels diumenges a l’exterior del Mercat de la Flor que s’ha suspès per l’estat d’alarma, l’alcalde ha explicat que aquest tema s’ha debatut en el comitè d’emergència i que la decisió és que es mantindrà tal qual fins al dia 15 d’abril perquè actualment l’Ajuntament no compta amb prou efectius per garantir les mesures que es demanen per a la seva obertura. 
Des de Junts per Vilassar s’ha explicat que no farien preguntes entenent la complexitat del moment i de gestió i s’ha afegit al prec del PSC per afrontar tots junts la gestió que vindrà per a la recuperació econòmica i social del municipi.