Queixes, suggeriments i propostes

Atenció i informació
Atenció ciutadana
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Temps de tramitació

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Documentació necessària

Sol·licitud (per descarregar per presentar presencialment o per correu)  i la documentació complementària que considereu pertinent.

Sol·licitud

Preu

Sense cost

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que inicieu i ompliu el formulari i adjunteu la documentació que creieu convenient

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.