L’Ajuntament de Vilassar de Mar, reconeix la importància de protegir la informació personal dels usuaris i ciutadans i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb la legislació vigent de protecció de dades personals i altre que sigui d’aplicació.

La present Política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades personals dels diferents usuaris que faciliten per mitjà dels diferents formularis situats en la web.

Tant l’Ajuntament de Vilassar de Mar com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Les comunicacions de dades personals a l’Ajuntament de Vilassar de Mar mitjançant el portal www.vilassardemar.cat es produeixen sempre dintre d’un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses. La informació de la política i del delegat de protecció de dades es troba disponible al web municipal i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Responsable del Tractament
El responsable del tractament de les dades caràcter personal en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

 • Identitat: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
 • NIF: P0821700B
 • Domicili: Pl. Ajuntament, 6 - Edifici Central 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
 • Adreça electrònica: ajuntament@vilassardemar.cat
 • Web: www.vilassardemar.cat
 • Telèfon: 937 54 24 00
 • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Delegat de Protecció de Dades
L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679). Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: dpd@vilassardemar.cat
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 6. Vilassar de Mar.

Categories de dades objecte de tractament
A l’Ajuntament de Vilassar de Mar es recullen i tracten dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, telèfon, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball o qualsevol altra dada de caràcter personal dels ciutadans, que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin, facilitats mitjançant el web www.vilassardemar.cat

La visita de l’usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Legitimació del tractament de les dades
Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’Ajuntament, amb caràcter general són les següents:

 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte, o acord, i condicions d’accés a un servei municipal en el què la persona interessada és part.
 • El tractament és necessari per al compliment d’obligacions legals per part de l’ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics que li són atorgats.
 • El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’altra persona física.
 • En els casos que la finalitat del tractament requereixi el consentiment de l’usuari, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d’una clara acció afirmativa.

Finalitats del tractament de les dades
L’Ajuntament de Vilassar de Mar utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o serveis prestats per l’Ajuntament, així com l’enviament d’informació que pugui ser d’interès pels usuaris. Específicament, les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

 • Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.
 • Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.
 • Servei Municipal d’atenció al Consumidor (OMIC): La finalitat del tractament de dades personal es refereix a la gestió del servei municipal d’atenció directa i gratuïta als ciutadans i consumidors en temes de consum.
 • Transparència. Accés a la informació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.
 • Llicències d’activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d’activitats de competència municipal.
 • Serveis Territorials (Obres i Habitatge). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d’urbanisme i habitatge del territori. Inclou la tramitació de llicències urbanístiques d’obres majors i menors, assabentat d’obres, devolucions de fiances, comunicació de primera ocupació.
 • Àrea de Serveis de Governació: finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l’exercici de les tramitacions administratives de la Policia Local. Inclou la tramitació de targes individuals d’aparcament per a persones amb disminució i tramitació de targeta d’armes d’aire comprimit-airsoft, així com el servei de “botó vermell per a comerços”.
 • Aparcament i Trànsit: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de reserva d’estacionament, autorització d’accés de vehicles a zones veïnals, sol·licitud de targeta de resident en zona blava, al·legacions per multes o retirada de vehicles de la via pública.
 • Festes i Ocupació via pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la llicència per a festes i revetlles, sol·licitud de material o autorització d’ocupació de la via pública amb una parada de venda de roses i/o llibres.
 • Serveis funeraris (Cementiri). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.
 • Serveis d’Esports. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i de les activitats esportives municipals adreçades a clubs, les entitats, els esportistes i en general la ciutadania.
 • Mitjans de Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de suggeriments respecte el funcionament dels mitjans de comunicació municipals.
 • Alta al butlletí: La finalitat del tractament és gestionar l’alta o baixa de la subscripció al butlletí digital.
 • Certificats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol·licitats per les persones interessades.
 • Padró Municipal d’Habitants (PMH). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns i les veïnes del municipi. També a l’acreditació i determinació del seu domicili i residència habitual i a la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la seva població.
  Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l’ajuntament pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.
 • Subvencions. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol•licituds de subvencions d’acord amb les bases d’una convocatòria pública.
 • Denúncies. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, la gestió i tramitació de denúncies en l’àmbit de les competències municipals.
 • Tributs municipals. La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l’obligat tributari amb l’Ajuntament i a l’atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals: Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Béns Immobles, Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxa de clavegueram, del multes trànsit, o escombraries.
 • Serveis socials/Benestar Social. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de la prestació d’assistència o tractament de tipus social.
 • Serveis d’Educació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d’educació que realitza l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les llars d’infants municipals i la gestió de la prestació del servei públic d’estudis musicals.
 • Serveis de Cultura i Formació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l’organització i gestió d’activitats culturals, de formació i d’oci del municipi.
 • Servei de Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.
 • Registre d’entrada i sortida de documents. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l’Ajuntament i dels documents oficials que s’envien a altres òrgans o a particulars.
 • Registre d’unions estables de parelles. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.
 • Casament Civil. Sol·licitud per celebrar la cerimònia civil a l’Ajuntament.
 • Registre censal d’animals domèstics. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d’animals domèstics del municipi. Inclou la sol·licitud del llicència de tinença de gossos potencialment perillosos.
 • Via pública. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol·licitud d’autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.
 • Salut pública. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública.
 • Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal·lacions municipals.
 • Mobilitat (Transport). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació administrativa d’aspectes relatius a la mobilitat de la ciutadania.
 • Promoció econòmica. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i a la gestió del servei de promoció de creació d’empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d’ocupació per a persones en recerca de feina.
 • Medi ambient. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d’activitats i projectes ambientals.
 • Participació ciutadana. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d’actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.
 • Registre d’entitats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d’entitats del municipi i a la tramitació de les notificacions a l’Ajuntament sobre Entitats i Associacions.
 • Selecció personal. Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball.
 • Control d’accessos. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d’instal•lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites a l’Ajuntament.
 • Turisme. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció turística del municipi.
 • Atenció dels drets dels interessats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Conservació de dades
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals
En el transcurs del tractament de les dades, s’informa a les persones interessades que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment d’obligacions legals.

També es podran comunicar o cedir a tercers, quan així estigui expressament informat i existeixi el consentiment de l’interessat, o a aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a Encarregats del tractament.
No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d’obtenir el seu consentiment.

Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes dades personals.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers
Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Drets de les persones interessades
La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d’accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l’oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d’oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

L’interessat pot exercir els seus drets a través del tràmit específic que hi ha al catàleg de tràmits de la web www.vilassardemar.cat.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, número del document d’identitat (DNI, passaport o altre document que acrediti la seva identitat), adreça a efectes de notificacions i contingut concret del dret exercitat. En el cas que la tramitació es faci presencialment s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del document d’identitat o document acreditatiu.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de:

Drets d’imatge
A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible

Tractament de dades de Menors d’edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes socials
L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, Flickr etc. és donar visibilitat i difusió a les activitats municipals que desenvolupen l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.

En els serveis que es donen mitjançant aquestes eines, l’Ajuntament no recull ni fa cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades han de restar emmagatzemades en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat.

No es poden publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

No es pot gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

L’Ajuntament no s’identifica amb les opinions expressades per altres, ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Es recomana la revisió i la lectura de la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se, fer servir les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi, com també configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social. És aconsellable no publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.