Sistema Intern d'Informació

El Sistema Intern d’Informació de l'Ajuntament de Vilassar de Mar en Matèria d’Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública és el sistema implementat per l'Ajuntament de Vilassar de Mar 
per a facilitar la comunicació d'eventuals infraccions normatives o comportaments contraris a la integritat presumptament realitzats per part dels seus òrgans o del personal que hi està adscrit.

Per poder realizar las comunicacions d'aquestes alertes s'habilitat el Canal Intern d'Alertes, seguidament teniu la guia i l'enllaç al canal.

A Catalunya, l’autoritat externa independent de protecció de les persones alertadores és l’Oficina Antifrau.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar, ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau, amb l’objectiu de recollir les mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució i l’avaluació dels riscos per a prevenir situacions de corrupció i/o conflicte d’interessos en l’execució dels diferents projectes.

Per a la seva elaboració, s’han tingut en compte les directrius estipulades a l’Ordre HFP/1030/2021, així com les directrius europees que han la motiven. També s’ha agafat com a referència la “Guia per a la implantació de plans d’integritat als ens locals”, de la Fundació Transparència i Bon Govern Local i Daelph, realitzada amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau de Catalunya i editada per l’Associació Catalana de Municipis.