Mandat
2023 - 2027
Què fem?

Competències de la Regidoria d'Esports:

  • Garantir l'existència d'instal·lacions esportives d'ús públic. 
  • Promoure de manera general l'activitat física i l'esport al municipi, especialment en l'àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya.
  • Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives al municipi.
  • Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents al municipi.
  • Portar un cens de les instal·lacions esportives del municipi.
  • Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d'espais i qualificacions de zones per a la pràctica de l'esport i l'emplaçament d'equipaments esportius.
  • Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per la Llei de l'esport.
  • Promoure l'esport d'esbarjo i lleure, i facilitar l'activitat física lliure i espontània i organitzada donant, dins les seves possibilitats, el màxim d'alternatives al major nombre de persones per poder ocupar adequadament el temps lliure amb activitats formatives, creatives, de participació social, de recuperació física, de manteniment i d'animació, per tal d'assolir una millor qualitat de vida.
  • Donar oportunitats especials als joves i a les persones de la tercera edat, i també als sectors de la societat més deficitaris en els aspectes esmentats al punt anterior, tenint especialment en compte aquelles zones urbanes o aquells col·lectius als quals l'ajuda en aquestes activitats pugui reportar un millorament en el seu benestar social.
  • Sostenir i promoure, per mitjà dels seus òrgans esportius específics, les activitats encaminades al desenvolupament de l'educació física i de les activitats esportives dels disminuïts, i vetllar també per la formació de tècnics i especialistes, a fi de restablir o millorar els mètodes de recuperació i de possible activitat esportiva de les persones amb discapacitat.

Esports