Contribucions especials

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestionar, liquidar i recaptar l'Impost de plusvàlua. 

Categories d'interessats
Contribuents, subjectes passius de l’IVTM)
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.
Dades econòmiques, bancàries. Dades de
titularitat de béns immobles i drets reals. Dades de trascendència tributària.

Categories de destinataris

Administració tributària, Bancs i entitats financeres

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No