Contractes administratius de concessió d'obres

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.b) El tractament és necessari per a execució d'un contracte

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic

RGPD 679/2016 Article

6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestionar i tramitar el procediment administratiu del contracte de realització d'alguna prestació d'una obra

Categories d'interessats
Licitadors, proveïdors i contractistes
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.

Dades econòmiques: bancàries

Dades de béns i transaccions econòmiques

Categories de destinataris

Administració tributària, Bancs i entitats financeres i al Registre públic de contractes de la Generalitat

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No