Escola d'adults

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió administrativa i docent de l’escola  d'adults

Categories d'interessats
Persones interessades en els cursos de l'escola d'adults
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, dades econòmiques (nº compte), imatge, data de naixement, nacionalitat, signatura manual o electrònica.

Categories de destinataris

Entitats bancaries

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No