Expedients Sancionadors

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic

RGPD 679/2016

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió i tramitació de tots els expedients sancionadors de competència de l'Ajuntament.

Categories d'interessats
Persones interessades en un expedient sancionador.
Categories de dades personals objecte de tractament

NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic.Infraccions administratives.

Categories de destinataris

Jutjats i Tribunals, Forçes i cossos de seguretat

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No