Formació del personal

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuales.
RGPD 679/2016 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Finalitat del Tractament

Gestionar, tramitar i registrar les activitats formatives i d'actualització permanent de coneixmentss i capacitats professionals del personal

Categories d'interessats
"Empleats laborals: persones amb les que es manté la relació laboral com a empleats. Empleats funcionaris: persones amb les que es manté una relació estatutària de funcionari"
Categories de dades personals objecte de tractament

Nº de Registre de Personal
Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.
Detalles d'ocupació: lloc de treball

Categories de destinataris

No es preveuen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació laboral i estatutaria respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No