Gestió de bretxes de Seguretat

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reglament General de Protecció de Dades
Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Finalitat del Tractament

Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat notificades pels responsables de tractament.

Categories d'interessats
Personas físiques afectades per la bretxa de seguretat, incloses els representants de persones jurídiques
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, direcció, firma i telèfon.  Lloc de treball a l'entitat a la que representa.

Categories de destinataris

Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Forçes i cossos de seguretat de l'Estat.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la normativa de protecció de dades i mentre se'n puguin derivar responsabilitats.
Transferències Internacionals
No