Pagaments a contractistes i proveïdors

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                       

LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestionar la comptabilitat del municipi

Categories d'interessats
Contractistes i proveïdors
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.
Dades econòmiques: bancàries
Dades de béns i transaccions econòmiques

Categories de destinataris

Administració tributària, Bancs i entitats financeres

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No