Registre d'animals perillosos

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestionar i controlar els codis identificatius d'animals perillosos i idoneïtat dels propietaris.

Categories d'interessats
Propietaris d'animals considerats perillosos.
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, signatura, test d'aptitut psicològica, antecedents penals.

Categories de destinataris

Forçes i cossos de seguretat.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació adminstrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No