Servei d’Atenció a la Migració

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El  tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Finalitat del Tractament

Emissió dels informes d’adequació de la vivenda per a autoritzacions de residència per reagrupació familiar i dels informes d’acreditació d’integració social per a residències temporals per arrelament social

Categories d'interessats
Usuaris del servei d’Atenció a la migració
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, e-mail, signatura, estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades econòmiques, dades d'ocupació, dades de característiques personals, categoria especial de dades.

Categories de destinataris

Altres administracions públiques competents en la matèria

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No