Suport a la gestió de la Biblioteca

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art. 28 formalització d'un contracte o altre acte jurídic que vinculi la relació entre Responsable i Encarregat del Tractament - Art.30.2) Obligació de disposar d'un registre de les activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable del tractament.

Finalitat del Tractament

Gestió de les dades dels usuaris de la Biblioteca Ernest Lluch i Martín, com a suport a les tasques de gestió

Categories d'interessats
Persones usuaries de la biblioteca
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, telèfon, nom i cognoms, signatura manual.

Categories de destinataris

Gestors de Xarxes de Biblioteques Públiques

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No