Vehicles abandonats

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

Art. 63 Ordenança circulació de vianants i de vehicles. Art. 106 Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 de octubre

Finalitat del Tractament

Gestió dels expedients de localització i retirada de vehicles abandonats a la via pública

Categories d'interessats
Persones implicades en expedients d'abandó de vehicles
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/socials, econòmiques. 

Categories de destinataris

Les dades son cedides a d’altres administracions públiques i als centres autoritzats per al tractament de vehicles fora d'ús

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i de seguretat ciutadana respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No