Manteniment correctiu

• Desembussos de la xarxa de clavegueram i urgències. 
• Desembussos d’escomeses d’edificis públics. 
• Gestió i suport amb inspeccions amb equips de circuit tancat de televisió.  

Com sol·licitar-ho

Podeu comunicar una proposta de millora, suggeriment o queixa, a través del tràmit Queixes, suggeriments i propostes.

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia