Manteniment preventiu

• Neteja preventiva del clavegueram de pluvials i residuals. 
• Neteja preventiva d’escomeses d’edificis públics. 
• Gestió i suport amb inspeccions amb equips de circuit tancat de televisió. 

Com sol·licitar-ho

Podeu comunicar una proposta de millora, suggeriment o queixa, a través del tràmit Queixes, suggeriments i propostes.

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia