Alta, baixa, modificació, transmissió o actualització de les dades de l’autorització de parada de mercat no sedentari de dijous

Comerç i Turisme
Via pública
Mercats, Fires i Comerç
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Aquest tràmit permet obtenir, modificar, actualitzar les dades o donar de baixa l’autorització d'instal·lació de parada al mercat ambulant a petició de la persona interessada o de l’Ajuntament per garantir els interessos del municipi. També permet sol·licitar el canvi de nom de la persona titular de la parada en cas de ja disposar de l’autorització.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any. Excepte l’actualització de dades que es farà entre gener i febrer de cada any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha, excepte en la renovació que es comunicarà el termini.

Requisits previs

Disposar d’autorització prèvia en els supòsits que calgui.

Temps de tramitació

El termini de resolució és de tres mesos a comptar de la data de sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Documentació necessària
 • PER ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS: Es farà servir la instància genèrica. (anar a INICIAR TRÀMIT)
 • PER A TRANSMISSIONS I ACTUALITZACIONS DE DADES, les instàncies específiques per cada cas i la documentació que s'especifiqui a la mateixa instància model:
Preu

Segons les ordenances municipals.

 • Per l’ocupació amb instal·lació comercial provisional amb objectes de venda o mostra, 69,40 € anual per ml o fracció, segons Art. 6.2 de l’Ordenança Fiscal 30 - Taxa per ocupació de la via pública.
 • Per la tramitació de l’expedient 36, 25 €, segons l’Ordenança Fiscal 07 - Taxa d'expedició de documents.
Mitjans de pagament

Mitjançant liquidació que s’enviarà amb la notificació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu i signeu la sol·licitud i l’adjunteu escanejada, junt amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA-OIAC. Per tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
 • Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Ordenança Reguladora de la venda ambulant i no sedentària
 • Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.