Alta, canvi de la persona titular o baixa d’activitat d'habitatge d’ús turístic

Urbanisme
Habitatge
Habitatge
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

En data 21 de febrer de 2023, s’ha publicat al DOGC l’edicte de 17 de febrer de 2023, sobre l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, referent a l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic d’Habitatges d’ús turístic de Vilassar de Mar.

Consulta l'edicte

Els propietaris que lloguin un habitatge d’ús turístic han de comunicar l’exercici d’aquesta activitat a l’ajuntament a través de Canal Empresa.

Són aquells habitatges el propietari dels quals els cedeix a tercers, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any a canvi d'un preu. Les empreses o professionals que els lloguen estan obligats a comunicar el seu ús turístic a l'ajuntament del municipi on estiguin ubicats. L'ajuntament els inscriurà d'ofici en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). Gràcies a aquesta comunicació, els propietaris dels habitatges es beneficien de la difusió i promoció turística que realitza la Generalitat a través de la Guia oficial d'allotjaments turístics i el portals oficials de promoció turística.

Organisme competent / responsable
Generalitat de Catalunya/Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

El propietari de l’habitatge o un gestor, en representació del titular. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se abans d’iniciar l’activitat.

Requisits previs

Disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges.

Silenci administratiu

No opera

Preu

La taxa per la llicència d'obertura d'establiments i d'instal·lacions i/o d'exercici d'activitats que estableix:

Mitjans de pagament

Els que s'indiquin en la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

En el següent enllaç del Canal Empresa de la Generalitat:

Normativa
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.