Baixa al padró municipal d’habitants per trasllat a l’estranger

Atenció i informació
Padró d'habitants
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Sol·licitud de baixa del Padró Municipal d'Habitants per trasllat a un altre país, de persones de nacionalitat NO espanyola.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada major de 16 anys o en cas de menors, el seu pare, mare o tutor.
Si la petició es fa a través de representant, aquest haurà d’estar degudament autoritzat i identificat. (Model d’autorització: Gestions padró)

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Estar empadronat al municipi.

Temps de tramitació

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu

Positiu.

Documentació necessària
 • Sol·licitud de baixa per trasllat degudament signada per l’interessat o pel seu representant
 • Passaport o targeta de residència.
 • Document que acrediti el trasllat: bitllet d’avió, de bus...
 • Autorització (Gestions padró) i DNI, si és el cas.
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l'adjunteu escanejada junt amb la documentació necessària, al tràmit d’instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA-OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.