Baixa del padró d’habitants de persones que ja no viuen al domicili

Atenció i informació
Padró d'habitants
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Baixa d’ofici de la inscripció al padró d’habitants d’aquelles persones que figuren empadronades en un domicili però no hi viuen.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona que tingui coneixement d’aquesta situació irregular.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Requisits previs

Estar empadronat al municipi.

Temps de tramitació

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu

Positiu.

Documentació necessària
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l'adjunteu escanejada, junt amb la documentació necessària, al tràmit d’instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA-OIAC. Per tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.