Cens d'animals de companyia

Benestar animal
Salut pública
Animals
Àrea de Serveis Personals
Estat
Obert

Aquest tràmit permet d'una banda, l'alta, modificació o baixa (per mort o canvi de domicili) en el cens els animals de companyia als gossos, gats i fures que resideixen al municipi. 

A part de l’alta al cens, han de dur d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o propietària.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona propietària d’un animal de companyia.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal.

Requisits previs
 • Ser major d'edat. 
 • Haver identificat l'animal mitjançant la implantació d'un microxip homologat
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Documentació necessària
 • Per l’alta
 1. Imprès de la sol·licitud específic.
 2. Dades identificatives de la persona propietària (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 3. document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents (NO és vàlida la cartilla):
  • Espècie i raça.
  • Sexe. 
  • Data de naixement. 
  • Número microxip homologat 
  • Domicili habitual de l'animal.
 4. Si la persona propietària té dret a exempció en el pagament de la taxa:
  • Documentació acreditativa conforme esta esterilitzat i/o contracte d’adopció d’una entitat protectora d’animals.
 • Per la modificació o baixa al cens d'animals de companyia cal aportar la següent documentació complementària:
 1. Dades identificatives de la persona propietària (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Si el motiu de la baixa en el cens és la defunció de l'animal:
  • Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal o de la baixa del microxip.
 3. Si es canvia el titular de l'animal:
  • Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal.
Preu

Per a la inscripció 29,00€, segons ordenança vigent: 

Mitjans de pagament

Els que s'indiquin en la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l'adjunteu escanejada junt amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIAC. Per tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

A CAN BISA

Portar omplerta la documentació necessària.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa

• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
• Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
• Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Ordenança municipal de tinença d'animals.

Normativa del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Una altra informació d'interès

La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal.

Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant un dels sistemes següents, que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.