Comunicació de primera utilització i ocupació dels edificis

Urbanisme
Urbanisme
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representant.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

La comunicació es presenta un cop finalitzades les obres.

Requisits previs

La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents:

 • Data de finiment de les obres.
 • Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada
 • Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
Temps de tramitació

El termini per atorgar la llicència urbanística per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions és d’1 mes.

Silenci administratiu

Positiu.

Documentació necessària
 • Sol·licitud tipùs.
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Certificat final d’obres, subscrit pel facultatiu director de les mateixes, visat pel col·legi professional corresponent i que acrediti la data del finiment de les obres, que s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors del mateix aprovades expressament per l’Ajuntament i les condicions imposades, i que l’edificació esta en condicions d’esser utilitzada.
 • Plànols acotats de l’estat final de les obres (en planta, alçat i secció, a escala adient) si s’han introduït variacions respecte el projecte autoritzat.
 • Còpia segellada per l’Organisme de Gestió Cadastral, de la declaració de variacions a efectes cadastrals (model oficial corresponent).
Preu

Segons les ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Els que s’indiquin a la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu i signeu la sol·licitud i l’adjunteu escanejada, junt amb la documentació necessària, a la instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
Normativa del silenci administratiu

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.