Concessió de dret funerari amb caràcter temporal per un termini de 5 anys

Serveis de cementiri
Serveis de cementiri
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Aquest tràmit permet sol·licitar un dret funerari amb caràcter temporal per un termini de 5 anys d’un nínxol o columbari. Les concessions temporals no seran prorrogables, tret que en el moment d’acabament de dita concessió temporal, la sepultura a la qual hagin d’anar les restes no pugui utilitzar-se.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Els Serveis Funeraris, en representació de la persona interessada, en el moment en que es produeixi la defunció. (Serveis Funeraris Cabré Junqueras, SA C/ Aristòtil, 37. Mataró. 93 741 53 70)

Quan ho pot sol·licitar?

En el moment en què es produeixi la defunció.

Requisits previs

Caldrà que la persona difunta es trobi empadronada a Vilassar de Mar en el moment de la defunció o que ho hagués estat en un termini màxim de 2 anys si la baixa es va produir per motius mèdics o ingrés en una residència, i sempre que la persona difunta o la unitat familiar no disposin ja d’una concessió. Per la resta no cal complir cap requisit específic.
Es concediran:

  • Quan la sepultura de la seva titularitat (o titularitat de la unitat familiar) no es pugui obrir per no haver transcorregut el temps legalment establert després d’una inhumació.
  • Quan no es vulgui o no es pugui adquirir una concessió per 50 anys. 
Temps de tramitació

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Preu

Segons l'Ordenança fiscal núm. 13 de Taxa per a la prestació de serveis del Cementiri municipal.

Mitjans de pagament

Mitjançant liquidació que s’enviarà amb la notificació.

Normativa
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
  • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.