Sol·licitar la inhumació/exhumació d’urnes de cendres

Serveis de cementiri
Atenció ciutadana
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

A través d’aquest tràmit es pot demanar l’enterrament (inhumació) o l’exhumació d’urnes de cendres.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona titular del dret funerari (tots els titulars, si n’hi ha més d’un) o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Temps de tramitació

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Documentació necessària
 • Sol·licitud model degudament emplenada i signada per la persona titular de la sepultura (per totes si va a nom de més d’una). En cas de trasllat de la sepultura d’inhumació.
 • Dades identificatives de la persona titular (física-DNI/NIE), de totes si va a nom de més d’una, i dades i autorització de la persona que la representi, si és el cas. En el cas de la presentació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
 • Títol funerari de la sepultura (de les dues si és exhumació/inhumació dins del mateix cementiri)
 • Certificat de defunció (només en cas d’inhumació)
 • Certificat d’incineració (només en cas d’inhumació)
 • Autorització de la persona titular (en cas de no ser la sol·licitant)
Preu

Segons ordenança fiscal:

Mitjans de pagament

Mitjançant liquidació que s’enviarà amb la notificació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu i signeu la sol·licitud i l’adjunteu junt amb la documentació necessària al tràmit d’instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.