Sol·licitud d’ajut econòmic escolar, d’activitats període vacacional i d’activitats extraescolars. 2023/2024

Serveis socials
Ajuts, Beques i Subvencions
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Convocatòria de concessió i justificació dels ajuts econòmics escolars (activitats extraescolars, colònies i sortides escolars, llibres de text i material escolar, i menjador escolar), dels ajuts d’escolarització a l’escola bressol municipal i d’activitats en període vacacional per al curs 2023 / 2024.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada.

Termini de la sol·licitud

Per al programa 1, 3 i 4 els impresos es podran recollir a l’edifici de l’Escola Nàutica (c. Santa Eulàlia, 40). El termini de presentació de les sol·licituds serà del 2 al 19 de maig, de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i dilluns i dimecres de 15 a 18.30 h., a l'Escola Nàutica, cal demanar cita prèvia al telèfon 937 54 05 00.

El termini de revisió serà del 27 de juny al 4 de juliol.  

Programa 2: les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Escola Bressol Municipal (Av. Eduard Ferrés, 168), del 12 de juny al 30 de juny de 2023.

Requisits previs

Complir els requisits i criteris específics que consten en les Bases específiques de la Convocatòria.

Temps de tramitació

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb el previst en l'article 89 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, si escau, en la corresponent norma o convocatòria, l'òrgan competent resoldrà el procediment.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de llei estableixi un termini major o així venja previst en la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que la mateixa posposi els seus efectes a una data posterior.

Silenci administratiu

Amb caràcter general, les sol·licituds presentades en els procediments que tinguin per objecte la concessió d'ajuts i subvencions públics, un cop finalitzat el termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu en els termes establerts per la legislació aplicable.

Documentació necessària
 • Sol·licitud ajut econòmic escolar, activitats extraescolars i activitats període vacacional 23/24.
 • DNI / NIE / Passaport vigent de la persona sol·licitant.
 • Certificat de titularitat del compte bancari on es podrà ingressar l’import de l’ajut o portar omplerta la Sol·licitud d'alta, modificació o baixa del compte bancari.
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’hipoteca o lloguer.
 • Últim full de salari (dels membres de la unitat familiar que treballin) i moviments bancaris dels darrers tres mesos.
 • Moviments bancaris dels darrers tres mesos.

Per a la revisió:

 • Sol·licitud de revisió dels ajuts escolars.
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Presencialment
 • Per als programes 1, 3 i 4, (ajuts complementaris de colònies i sortides escolars, llibres de text i material escolar, i menjador escolar, activitats de casals en períodes vacacionals i activitats extraescolars). A l'Escola Nàutica, cal demanar cita prèvia al telèfon 937 54 05 00.
 • Escola Bressol:  per al programa 2, l’edifici de l’Escola Bressol Municipal situat a l’avinguda Arquitecte Eduard Ferrés i Puig, 168.
Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.