Sol·licitud d'autorització d'ocupació de la via pública amb una parada de venda de roses i/o llibres per a la Diada de Sant Jordi de 2023

Cultura
Via pública
Mercats, Fires i Comerç
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Serveis Territorials
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a ocupació de la via pública amb una parada per la Diada de Sant Jordi de 2023.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Requisits previs
 • Ser un autor o autora local
 • Ser propietari d’una llibreria i/o papereria del municipi
 • Tenir un comerç de flors i/o plantes al municipi
 • Ser un autònom resident al municipi.
Temps de tramitació

El termini de resolució és de 2 mesos a comptar de la data de sol·licitud. En cas que sigui diferent s'especificarà en la instància.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Documentació necessària

La sol·licitud d'autorització tipus i la documentació que s'hi especifica.

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l’adjunteu escanejada, junt amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Portar tota la documentació omplerta.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.