Sol·licitud de llicència per a l'ocupació comercial de la via pública

Via pública
Via pública
Àrea de Serveis Territorials
Data d'inici
Estat
Obert

L’objecte del tràmit és la regulació de l’ocupació de la via pública o altres espais del domini públic municipal, mitjançant les següents tipologies:

 • Taules, cadires, para-sols i elements annexes a un establiment d’hostaleria, restauració o assimilats.
 • Estufes de gas i elèctriques.
 • Casetes per a venda de pirotècnica.
 • Altres elements d’ocupació de la via pública.
Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona física o jurídica interessada o bé una representant degudament autoritzada o acreditada.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Requisits previs

Si s’escau, disposar de la corresponent llicència d'obertura de l'establiment/comunicació prèvia de l'activitat.

Temps de tramitació

El termini de resolució de la sol·licitud és d’UN (1) mes a comptar de la data de sol·licitud, segons el disposat a l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació Comercial de la via pública (article 44).

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada, essent el silenci administratiu denegatori.

Documentació necessària
 • Sol·licitud (model de l’Ajuntament).
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Còpia del plànol de l'emplaçament on es vol instal·lar l’ocupació comercial de la via publica.
 • Fotografia de l'emplaçament on es vol instal·lar. l’ocupació comercial de la via publica.

Per a les estufes d'exterior caldrà aportar:

 • Certificat d'homologació de la CE.
 • Assegurança que cobreixi els danys que puguin ocasionar les estufes.
 • Contracte de manteniment de les estufes amb l'empresa especialitzada.

Sol·licitud d'ocupació de via pública (excepte taules i cadires)

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb taules i cadires

Preu

Segons les ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Els que s’indiquin a la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l'adjunteu junt amb la documentació necessària al tràmit d’instància genèrica.

Presencialment

Persones físiques no incloses en l'article 14.2 de la llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA-OIAC. Cal demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Persones físiques no incloses en l'article 14.2 de la llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Enviant tota la documentació a:

Ajuntament de Vilassar de Mar.
Plaça de l’Ajuntament, 6.
08340 Vilassar de Mar.

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació Comercial de la via pública ( https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022012003869  
 • Aprovació definitiva de modificació de l’article 29 Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació Comercial de la via pública. (https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022017007546 ).
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.