Sol·licitud de participació amb estand a la Fira de Nadal

Comerç i Turisme
Via pública
Mercats, Fires i Comerç
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Obert

A través d'aquest tràmit podeu sol·licitar un estand per participar a la Fira de Nadal dels proper dies 1, 2 i 3 de desembre de 2023.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Requisits previs

Hi podran participar:

 • Comerciants amb establiment obert a Vilassar de Mar.
 • Marxants de productes artesans.
 • Creadors/es locals.
Silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada. Es confirma a tothom si sí o si no.

Documentació necessària
 • Sol·licitud de participació a la Fira de Nadal 2023.
 • Dades identificatives de la persona titular i del representant, si és el cas. En el cas de la presentació electrònica, la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
 • Fotografies dels productes i de l’estand muntat.
 • En cas de venda d’aliments, document que acrediti que la persona venedora té formació en seguretat i higiene alimentària.

Altre documentació favorable:

 • Carnet d’artesà
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
 • Alta d’autònoms (en cas de persona física)
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l’adjunteu escanejada, junt amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Una altra informació d'interès

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE NADAL 2023

 • Horari de la Fira: divendres 1 de desembre, de 17 a 20.30 h, dissabte 2 de desembre d’11 a 20.30 h i diumenge 3 de desembre de 10.30 a 14.30 h. Les foodtrucks podran obrir al públic fins a les 24 h divendres i dissabte i diumenge fins a les 16 h.
 • Lloc: Plaça de Josep Tarradellas.
 • Les persones participants, pel fet de realitzar la sol·licitud, accepten les condicions de participació a la fira.
 • Les persones participants estan exemptes del pagament de taxa d’ocupació de via pública.
 • L’Ajuntament té la facultat d’acceptar o desestimar les sol·licituds.
 • Les persones expositores hauran de ser-hi presents durant tot l’horari de la fira i tenir l’estand ocupat, guarnit amb esperit nadalenc i amb el producte exposat.
 • Muntatge de l'estand: Divendres dia 01 de desembre caldrà fer el muntatge de l’estand abans de les 16.30 h, dissabte dia 2 i diumenge dia 3 de desembre el muntatge caldrà fer-lo abans de les 10.30 h del matí. En tot cas s'hauran de seguir les instruccions de l’organització sobre l’accés de vehicles per càrrega i descàrrega.
 • Tant les renúncies un cop adjudicat el lloc com el fet de no assistir durant tot el horari de la fira comportarà una penalització per a properes edicions.
 • L’organització distribuirà els espais segons els criteris que consideri adients.
 • La confirmació de l’espai i tota la informació sobre el funcionament es farà per correu electrònic.
 • En casos excepcionals, l’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol participant.
 • Les persones participants estan obligades a deixar en bon estat els materials (carpes, cadires, taules, etc.) que l’Ajuntament els hagi cedit.
 • L’organització posarà vigilància nocturna per a les carpes, però no es responsabilitza dels danys que puguin patir les instal·lacions i objectes exposats. Es recomana vigilar els productes durant tot el període d’exposició i no deixar-los a l’estand durant la nit.
 • Si la fira no es pogués celebrar per causes alienes, l’Ajuntament no es fa responsable dels perjudicis que se’n puguin derivar.