Sol·licitud de targeta de deixalleria i resguard

Medi Ambient i Residus
Medi Ambient i Residus
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Les reduccions a aplicar sobre la quota tributària seran, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 11. Taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d’establiments professionals, les següents:
- De 0 a 2 utilitzacions anuals: .......................0%
- De 3 a 6 utilitzacions anuals: .......................5%
- De 7 a 10 utilitzacions anuals: .....................10%
- De 11 a 14 utilitzacions anuals.....................15%
- A partir de 15 utilitzacions anuals: ...............20%

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

El titular de l’habitatge o representant.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Requisits previs

Contribuents de la taxa de residus domèstics o de residus comercials.

Temps de tramitació

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal. Es proporcionarà, al sol·licitant, un resguard amb la referència cadastral, amb el qual pot fer ús de la deixalleria en espera de rebre la targeta. La targeta s'envia a l’adreça indicada a la sol·licitud. Per a les sol·licituds presencials l’entrega del resguard és immediata. Per a les sol·licituds per internet el resguard s’entregarà en uns dies.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Documentació necessària

Sol·licitud tipus

Justificant de pagament en cas de duplicat. (la liquidació de la taxa corresponent al tràmit us l’enviarà l’Ajuntament per tal que pugueu efectuar el pagament).

Preu

La primera sol·licitud per titular de l’habitatge és gratuïta. Els duplicats tindran un cost de 5 € que estableix l'Ordenança Fiscal núm. 7.

Mitjans de pagament

Els que s’indiquin a la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l’adjunteu al tràmit d’instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:

Ajuntament de Vilassar de Mar

Plaça de l’Ajuntament, 6

08340 Vilassar de Mar

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Ordenança reguladora de la Gestió dels Residus de Vilassar de Mar, aprovada pel Ple en sessió de data 6 de novembre de 2014.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.