Sol·licitud subvenció sobre l’import de l’impost sobre bens immobles per famílies monoparentals. MONOPARENTAL2022

Serveis socials
Ajuts, Beques i Subvencions
Àrea de Serveis Personals
Data de fi
Estat
Tancat
Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Les persones titulars de família monoparental i que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual de propietat.

Als efectes de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà:

 1. Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en la data de la convocatòria de la subvenció.
 2. Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la condició de família monoparental.
 3. Domicili habitual de propietat: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el moment de meritar-se la quota subvencionada.
Quan ho pot sol·licitar?

A partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins al 31 de març de 2023.

Requisits previs

a) Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de gener de cada anualitat.

b) Estar empadronat/da a l'habitatge per al qual es sol·licita la subvenció en la data de meritació de la quota subvencionada.

c) Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual, en la data de meritació de la quota subvencionada.

d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.

e) Que no siguin titular de cap altre immoble (independentment del % de titularitat) en aquest o altre municipi, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster.

f) Que hagi fet efectiu el pagament dels rebuts o liquidacions corresponents a l’IBI de l’exercici immediatament anterior a la convocatòria.

Temps de tramitació

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, de  tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Silenci administratiu

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Documentació necessària
 1. Sol·licitud tipus. MONOPARENTAL2022
 2. NIF/NIE de la persona sol·licitant i convivents majors de 18 anys.
 3. Certificat de titularitat del compte bancari on es podrà ingressar l’import de l’ajut

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

La documentació següent no és necessària si s’autoritza a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per consultar la informació dels registres públics de les administracions corresponents.

 1. Títol de família monoparental.
 2. Rebuts acreditatius d’haver liquidat totes les quotes de l’impost de l’exercici 2021.
 3. Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social I l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
 4. Acreditació que no és titular de cap altre immoble en quest o altre municipi, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster.
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

​​​​​​Cal que empleneu la Sol·licitud tipus Monoparentals 2022, la guardeu, escanegeu la documentació necessària, inicieu el tràmit i adjunteu tot al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Bases generals reguladores per a l'atorgament d'una subvenció sobre l'import de l'impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual de propietat, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental.
 • Acord de la Junta de Govern Local del 24 de novembre de 2020 pel qual s’aprova la convocatòria subvenció sobre l'import de l'impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual de propietat, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.