Targeta d'estacionament individual per a persones amb disminució de la mobilitat

Serveis socials
Via pública
Aparcament i trànsit
Àrea de Governació
Estat
Obert

A traves d'aquest tràmit podràs demanar la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, que és el document públic que acredita el dret de la persona que n'és titular a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers, d'acord amb el que estableix la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, el Decret 97/2002, de 5 de març o norma que el substitueixi, i complementàriament les ordenances municipals.

Organisme competent / responsable
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya amb competències de gestió delegades als Ajuntaments.
Qui el pot sol·licitar?

Targeta per a conductor:

Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir. (la caducitat vindrà determinada per la data de caducitat del permís de conduir).

Targeta per a no conductor:

a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
b) Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per a dur a terme les funcions vitals de manera continuada.
c) Persones majors de 3 anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes del Centre d’Atenció a Discapacitats.
(la caducitat de la concessió, serà de quatre anys als menors de 65 anys i de dos anys als majors de 65 anys)
Per a la renovació s’haurà de fer la sol·licitud per a comprovar que es segueixen donant els requisits que la van ocasionar.

Targeta per a transport col·lectiu:

Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Requisits previs

Tenir domicili al municipi on es sol·licita i acomplir els requisits descrits a l’apartat anterior.

Temps de tramitació

De conformitat amb l'article 7.4 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, el termini màxim de resolució i notificació del procediment és de 4 mesos.

Silenci administratiu

De conformitat amb l'article 7.4 del Decret 97/2002, el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Documentació necessària

- Sol·licitud model de la Generalitat 

- I la documentació que s'especifica a cada sol·licitud.

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l'adjunteu escanejada junt amb la documentació necessària, al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
DECRET 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Normativa del silenci administratiu

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
DECRET 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.