Mandat
2023 - 2027
Què fem?

La Regidoria d'Economia i Hisenda té com a missió principal l'obtenció de recursos econòmics per a l'exercici de l'activitat municipal, exercint la potestat de gestionar-los com a mitjà per ajudar a redistribuir la riquesa entre la ciutadania. Li correspon igualment la formació dels projectes de pressupostos, la planificació econòmica i de les inversions, l'elaboració de plans estratègics i operacions de crèdit o altres instruments financers. Comprèn la Intervenció General i la Tresoreria, desenvolupant la gestió econòmica, pressupostària, tributària, financera i interventora.

Hisenda

Tràmits

No hi ha elements d'tràmits que coincideixin amb els vostres criteris de cerca.