Mandat
2023 - 2027
Adreça postal

Carrer Santa Eulàlia, 66
08340 Vilassar de Mar Barcelona
Espanya

Número de telèfon
Correu electrònic
servsocials@vilassardemar.cat
Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Què fem?

El Servei de Benestar Social són el conjunt coordinat d'actuacions municipals orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació de serveis d'informació, atenció i suport personal. Els Serveis socials municipals són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i els més pròxims a les persones i famílies. L’atenció es presta mitjançant equips de professionals (educadors/res socials, treballadors/res socials).

Els serveis socials bàsics municipals inclouen: els equips bàsics d’atenció social, els serveis d’atenció domiciliària, programa d’atenció a la dependència, servei d’informació i atenció a dones, atenció a persones amb discapacitat, servei d’atenció a la infància i adolescència i família així com altres recursos complementaris com les ajudes econòmiques d’especial urgència i els programes de subvencions.

L’accés als serveis socials bàsics es realitza a través del servei d’acollida o de primeres visites. Aquest servei proporciona el primer contacte de la ciutadania amb els Serveis Socials Bàsics i valora de forma individual la situació personal i/o familiar, per tal de donar una resposta personalitzada a la necessitat plantejada i així derivar al personal tècnic referent. L’objectiu és garantir les necessitats socials bàsiques de les persones en el manteniment de la seva autonomia personal.

Des de la Regidoria de Gent Gran el que es vol promoure és el benestar i millora de la qualitat de vida de les persones grans del municipi, fomentant la participació i l’envelliment actiu. S'ofereix informació i orientació sobre l’oferta de serveis i activitats per a la gent gran i donem suport i impuls a les iniciatives i activitats de les entitats de l’àmbit de la gent gran.

El municipi disposa d'altres equipaments on es realitzen les activitats per a la Gent Gran:
- Espai Galbany, carrer Sant Roc, 2
- Centre Cívic del Passeig, Camí Ral, 19, tl. 93 759 02 38
- Centre Cívic Lluís Jover, carrer Lluís Jover, 22, tl. 93 750 28 43

L’acció comunitària inclou les iniciatives i projectes que aborden de forma col·lectiva els reptes socials, per donar una resposta consensuada i eficient als reptes presents i futurs, de Vilassar de Mar, amb la voluntat de millorar les condicions de vida de la ciutadania, i de teixir una societat més inclusiva i més cohesionada. L'enfocament comunitari apunta cap a l'autonomia, cap a la construcció d’una societat civil més forta i organitzada, amb més iniciativa i més capacitats. Un dels instruments de gestió són els Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI).

La finalitat que es persegueix amb el PLACI és la incorporació de l’acció comu­nitària per a la inclusió social en la planificació estratègica i operativa dels ens locals a través d’una eina específica: el pla local d’acció comunitària per a la inclusió social (PLACI). Aquesta eina de planificació ha d’esdevenir el full de ruta de l’acció comunitària, com a estratègia per a la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones.

Serveis socials, Gent Gran i Acció Comunitària