Consell de la vila

El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i deliberació ciutadanes. Aquest consell es descentralitza a través de consells sectorials ( i/o territorials).

Objectius: 

Estimular i canalitzar la participació de forma global dels ciutadans i les ciutadanes i de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i veïnals i/o altres col·lectius en els assumptes municipals i fer possible la seva corresponsabilització en els assumptes de govern. El Consell de la vila s’ha d’ocupar de les qüestions que afectin de manera directe i indirecte el terme municipal de Vilassar de Mar i que siguin competència municipal.

Funcions:

 • Participar i deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal.
 • Emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de competència municipal.
 • Crear i fomentar procediments de participació, amb possibilitat de generar actuacions públiques, i que també serveixin per a estimular l'associacionisme.
 • Participar en plens municipals i comissions informatives presentant iniciatives, suggeriments i propostes.
 • Les altres funcions que determini el Ple mitjançant normes orgàniques.

Composició:

 • L’alcade o alcaldessa.
 • Fins a un màxim de 10 persones en representació de les entitats que consten a la secció A del registre municipal d’entitats de Vilassar de Mar. Les entitats que vulguin formar part hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’Ajuntament. En cas que hi hagi més de 10 entitats interessades, es resoldrà per sorteig.
 • Fins un màxim de 10 persones a títol personal, inscrites al Registre de Participació ciutadana. Les persones que vulguin formar part hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’Ajuntament. Es respectarà l’equilibri de gènere entre les persones escollides. En cas que hi hagi més de 10 persones interessades, es resoldrà per sorteig.
 • Un nombre màxim de 10 regidors i regidores o representants de cada grup municipal.
 • Una persona en representació a cada consell sectorial o territorial, a proposta de cada un dels consells.
 • Un/a tècnic/a municipal que exercirà les funcions de secretari/a.

Reglament:

 • Consulta el Reglament del Consell de la Vila.